page view image

Konsert: The Atmospheric Agent med Song Circus, Silvia Tarozzi & Deborah Walker

Informasjon
event image

(English below)

Song Circus og Tarozzi & Walker presenterer The Atmospheric Agent, et helt nytt verk komponert av Catherine Lamb, kombinert med musikk av Pauline Oliveros.

Lamb og Oliveros er to av de mest innflytelsesrike kvinnelige komponistene i vår tid. Et sentralt perspektiv i både Lambs og Oliveros' arbeid er forholdet mellom tid og ens tilstand. Verkene kan beskrives som auditive landskap - musikk med sensoriske og psykoakustiske kvaliteter. Psykoakustikk refererer til forholdet mellom lyd og omgivelser, hvordan lyd oppfører seg og endrer form når den møter forskjellige arkitektoniske og akustiske forhold, og fremfor alt hvordan lyd påvirker menneskene som opplever den.

Lamb er en av de mest ettertraktede komponistene i sin generasjon. Hun utforsker harmoniens matematikk gjennom den fysiske, materielle verden. Gjennom musikalske konstruksjoner kobler hun det soniske sammen med det taktile og visuelle. Hun utforsker samspillet mellom toner, kombinering av former og skygger, fenomenologiske utvidelser og romlig arkitektur.

Komponist og akademiker Pauline Oliveros er kjent for sine teorier om lyd, stillhet og "dyp lytting". Oliveros' didaktiske og poetiske tekster reflekterer over lytting som en meditativ praksis. Dyp lytting handler om å lytte til alle verdens aspekter, ikke bare lyder slik vi definerer dem. Hun oppmuntrer oss til å lytte til vårt indre stemme og til alt som omgir oss. For Oliveros er stillhet en av de viktigste lydene.

Det nye verket blir fremført av Song Circus, en av Europas ledende moderne vokalensembler. To av Europas fremste strengspillere innen samtidsmusikkfeltet, Silvia Tarozzi og Deborah Walker, blir med på fremføringen.

The Atmospheric Agent  presenteres i samarbeid med Ny Musikk Stavanger.

Begrenset med sitteplass.


//

Song Circus and Tarozzi & Walker present The Atmospheric Agent, a completely new work composed by Catherine Lamb, in combination with music by Pauline Oliveros . 

Lamb and Oliveros are two of the most influential female composers of our time. A central perspective in both Lamb's and Oliveros' work is the relationship between time and one’s state of being. The works can be described as auditory landscapes – music with sensory and psychoacoustic qualities. Psychoacoustics refers to the relationship between sound and surroundings, how sound behaves and changes shape when encountering different architectural and acoustic conditions, and above all, how sound affects humans experiencing it.

Lamb is one of the most sought-after composers of her generation. She explores the mathematics of harmony through the physicality of the material world. Through musical constructions, she connects the sonic with the tactile and visual. She explores the interplay between tones, summation of forms and shadows, phenomenological expansions, and spatial architecture. 

Composer and academic Pauline Oliveros is known for her theories on sound, silence, and "deep listening." Oliveros' instructional and poetic texts reflect on listening as a meditative practice. Deep Listening is the act of listening to all aspects of the world, not just sounds as we define them. She encourages us to listen to our inner selves and to everything that surrounds us. For Oliveros, silence is one of the most important sounds. 

The new composition is performed by Song Circus, one of Europe's leading contemporary vocal ensembles. For this project they are joined by two of Europe's foremost string players in the field of contemporary music; Silvia Tarozzi and Deborah Walker.

The Atmospheric Agent is presented in collaboration with Ny Musikk Stavanger.

Seating is limited.

kunsthallstavanger konsert musikk nymusikk songcircus gratis stavanger

Restriksjoner

Aldersgrense: 18 år